Domovi za starejše imajo veliko upravičenih potreb

V prvem roku je prispelo 39 vlog, sklepi o izboru bodo izdani sredi avgusta.
Fotografija: Razpis ni namenjen povečevanju kapacitet v domovih za starejše, slediti moramo načelom deinstitucionalizacije, pojasnjujejo na ministrstvu za delo. FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
Razpis ni namenjen povečevanju kapacitet v domovih za starejše, slediti moramo načelom deinstitucionalizacije, pojasnjujejo na ministrstvu za delo. FOTO: Jure Eržen/Delo

Na razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucio­nalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo, v katerem je v treh letih, od letos do 2023, na voljo skupaj 93.000.762 evrov nepovratnih namenskih sredstev, in sicer letos 18,7 milijona, prihodnje leto 35 milijonov in leta 2023 preostalih 39.300.762 evrov, je v prvem roku prispelo 39 vlog, so povedali na ministrstvu za delo.

Interesa prijaviteljev je bilo veliko, prav tako snovalcev vsebin in investitorjev, so povedali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Kot so pojasnili, so pri prispelih vlogah v prvem roku, to je do 20. julija, preverili zgolj njihovo formalno ustreznost. Ocenjevanje vlog in njihovo vsebinsko vrednotenje bo potekalo v drugi fazi. Sklepi o izboru bodo tako izdani pozneje, predvidoma sredi avgusta. Drugi rok za oddajo vlog je 27. avgust, odpiranje pa bo potekalo 3. septembra.Kot so povedali na MDDSZ, je epidemija pokazala velike pomanjkljivosti v socialnovarstvenih zavodih za ustrezno obvladovanje epidemije zaradi koronavirusa in ohranjanje varnega okolja za uporabnike. Zavodi so izkazali veliko upravičenih potreb, ki jih je država v preteklih letih spregledala.


Pri novogradnjah omejitev na 300 postelj


Zakaj je razpis pri novogradnjah in nadomestnih gradnjah omejen samo na tri projekte oziroma 300 postelj? »Sredstva tega razpisa so namenjena za izboljšanje življenjskih razmer in kakovosti bivanja. Ne gre za povečevanje kapacitet, torej moramo tako pri novogradnjah, ki nadomeščajo izgubljene postelje, kot pri drugih sklopih slediti smernicam in načelom deinstitucionalizacije. Število 300 postelj je odobrila evropska komisija ob oblikovanju spremembe operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike,« odgovarjajo na MDDSZ.

Projekti bodo financirani iz javnih sredstev do 100 odstotkov upravičenih stroškov, in sicer v celoti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru pobude React EU. Zaprošena sredstva morajo znašati najmanj 500.000 evrov in največ 12 milijonov evrov za celotno obdobje sofinanciranja projekta.

Zakaj je med specifičnimi pogoji navedeno, da če namerava prijavitelj infrastrukturo pridobiti z gradnjo, mora biti zem­ljišče, na katerem bo zgrajen objekt, ob oddaji vloge v lasti Republike Slovenije? Nekateri zainteresirani prijavitelji menijo, da je ta pogoj zelo omejujoč in pisan na kožo določenim prijaviteljem.

Na MDDSZ odgovarjajo, da je javni razpis namenjen javnim zavodom, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Razpisni pogoji veljajo za vse potencialne prijavitelje enako. Javni zavodi imajo, kot upravljavci državnega premoženja, dolžnost urediti lastništvo stvarnega premoženja države, ki ga upravljajo. To obvez­nost jim nalaga zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.


Sprememba javnega razpisa 9. julija


Pravijo še, da je na podlagi zakona o socialnem varstvu Republika Slovenija s 1. 1. 1993 prevzela pravice in obveznosti ustanovitelja socialnovarstvenih zavodov. Ker gre za vlaganja v infrastrukturo, ki mora biti v lasti ustanovitelja, je postavljen specifični pogoj, ki ga nekateri prijavitelji še ne izpolnjujejo: »Dne 9. julija smo objavili spremembo javnega razpisa, v kateri smo specifični pogoj spremenili tako, da zavodom, ki lastništva še nimajo urejenega, omogoča, da to uredijo do roka sklenitve pogodbe o sofinanciranju.«

V razpisu tudi piše, da mora biti vlogi prijavitelja priloženo pravnomočno gradbeno dovoljenje za celotno investicijo, razen če to po zakonu ni potrebno. Rok za pridobitev popolne investicijske dokumentacije, spremembo prostorskih aktov, pridobitev gradbenega dovoljenja se zdi zelo kratek, zakaj je takšen?

»Pogoj, da morajo prijavitelji ob prijavi predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, je bil v javnem razpisu določen predvsem zaradi zagotovitve časovne izvedljivosti izbranih investicijskih projektov in uspešnega črpanja dodeljenih sredstev, saj je treba upoštevati relativno kratek časovni rok za izvedbo projektov, glede na njihovo investicijsko naravo. Zato bodo na javnem razpisu izbrani le projekti, ki bodo ob prijavi že imeli pravnomočno gradbeno dovoljenje,« pravijo na MDDSZ.Na ministrstvu menijo, da bodo s tem javnim razpisom v dobri meri rešili težave, s katerimi so se domovi za starejše spopadali pri dosedanjem poteku epidemije zaradi koronavirusa. To po njihovem velja predvsem za tiste, ki niso imeli prostorskih zmožnosti, da bi stanovalce na primeren način razporedili v različne cone in s tem preprečili širjenje virusa.

Preberite še:

Komentarji: