Predstavitvena informacija

Vse, kar morate vedeti za ustanovitev s.p.

Ste se odločili, da stopite na svojo podjetniško pot? Čestitamo!
Fotografija: FOTO: iStockphotos
Odpri galerijo
FOTO: iStockphotos

V pomoč za lažjo ustanovitev s.p. smo za vas zbrali koristne informacije, s katerimi mora biti opremljen vsak, ki stopa na novo podjetniško pot.

AJPES, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, letos praznuje 20. obletnico svojega delovanja. Registracija poslovnih subjektov spada med njene temeljne dejavnosti. Izkušeni referenti AJPES vam na svojih 12 izpostavah po Sloveniji brezplačno ponujajo vse informacije in strokovno podporo, ki jih potrebujete ob ustanavljanju podjetja, prednost pa je tudi ta, da vse uredite na enem mestu.

Pred ustanovitvijo je dobro vedeti …

Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru svojega podjetja. Za registracijo s.p. ustanovitveni kapital ni potreben, se je pa treba zavedati, da samostojni podjetnik kot fizična oseba in nosilec s.p. za obveznosti iz poslovanja odgovarja s svojim osebnim premoženjem.

FOTO: pixabay
FOTO: pixabay

Omejitve - kdo ne more ustanoviti s.p.?

S.p. ne more ustanoviti oseba, ki:

- je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, okolje, prostor in naravne dobrine, zoper človekovo zdravje ter zoper splošno varnost ljudi in premoženja,

- je bila javno objavljena na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov ali na seznamu davčnih neplačnikov ali na seznamu zavezancev za davek, ki jim je po uradni dolžnosti prenehala identifikacija za namen DDV,

- je več kot 25-odstotno udeležena v kapitalu kapitalske družbe, če je ta družba objavljena na enem izmed zgoraj navedenih seznamov,

- ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oz. prekrška v zvezi zaposlovanjem na črno,

- je bila z več kot 50 odstotki udeležena v kapitalu d. o. o., ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije.

Tuji državljani in odpiranje s.p.

Tuji državljani, ki želijo v Sloveniji odpreti s.p., lahko to storijo po pridobitvi slovenske matične in davčne številke. Navedene omejitve pa veljajo tudi pri vpisu tujega državljana v Poslovni register Slovenije kot samostojnega podjetnika. Razlika od registracije slovenskega državljana je le v tem, da se v primeru slovenskih državljanov izvede preveritev prek uradnih evidenc, pri registraciji samostojnega podjetja tujega državljana pa mora vlagatelj potrebna dokazila pridobiti v matični državi in jih prevedene v slovenščino priložiti ob registraciji.

Popoldanski s.p.

Pri popoldanskem s.p. je bodoči podjetnik zavarovan iz drugega naslova in ne iz naslova predlagane popoldanske dejavnosti, zaradi česar tudi plačuje nižje prispevke za socialno varnost. Podatek o tem bodoči podjetnik poda pri registraciji na Finančno upravo Republike Slovenije (FURS).

Normiranci in vodenje poslovnih knjig

Ob registraciji se lahko bodoči samostojni podjetnik odloči za način ugotavljanja davčne osnove – na primer z normiranimi odhodki (to je t. i. normiranec), saj se v nasprotnem primeru šteje, da ugotavlja davčno osnovo z dejanskimi prihodki in odhodki, kar pa lahko pozneje z obvestilom FURS tudi kadar koli spremeni. Prav tako mora najpozneje ob ustanovitvi razmisliti o vodenju poslovnih knjig, saj jih lahko v primeru ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki vodi sam, v nasprotnem primeru pa mora poseči po računovodskih storitvah.

Pred registracijo se pripravimo

Ustanovitev podjetja je preprost in brezplačen postopek, ne glede na lahkotnost postopka pa zahteva od bodočega podjetnika sprejem pomembnih odločitev, o katerih je dobro razmisliti, še preden se srečamo z referentom na AJPES točki SPOT.

Kakšno bo ime podjetja?

Dolgo ime mora vsebovati ime in priimek podjetnika ter oznako, ki nakazuje na dejavnosti, ki jih bo podjetnik izvajal. Lahko doda še fantazijsko ime oz. izmišljeno ime, ki pa mora biti v skladu s pravili imena podjetja, določenimi v Zakonu o gospodarskih družbah (12.-28. člen). Kratko ime, ki sicer ni obvezno, a se pogosteje uporablja na dopisih, vizitkah ipd., pa vključuje vsaj ime in priimek podjetnika.

Primer dolgega imena: KEKEC turizem Janez Novak, s.p.

Primer kratkega imena: Janez Novak, s.p.

Kje bo sedež podjetja?

To je kraj, kjer bo potekala dejavnost, oziroma kraj, kjer bo podjetnik pretežno vodil posle. Če podjetnik ni lastnik objekta, je treba vedeti, da bo potreboval soglasje (so)lastnika, da dovoljuje poslovanje na predlaganem naslovu. Lastnik bo moral soglasje osebno overiti na upravni enoti ali pri notarju, lahko pa kar na AJPES točki SPOT podpiše soglasje hkrati z registracijo podjetja.

Kdaj želim začeti poslovati?

Začetek poslovanja določi podjetnik sam s predlaganim datumom vpisa v Poslovni register Slovenije, ki ga vpiše v vlogo ob registraciji podjetja. Mora biti pa ta obvezno v obdobju enega meseca, ki začne teči naslednji dan od oddaje vloge.

Kaj bo moja glavna dejavnost? So za opravljanje te dejavnosti določeni kakšni pogoji?

S pomočjo SKD seznama na portalu SPOT si podjetnik izbere glavno dejavnost, ki bo predvidoma prinašala glavni vir prihodka, in morebitne druge dejavnosti, ki jih želi opravljati (slednje lahko pozneje še poljubno dodaja oz. spreminja). Pri pregledu seznama je treba biti pozoren na oznaki »Dovoljenje« in »Kader«. Ti označujeta dejavnosti, za opravljanje katerih so določeni posebni pogoji, ki jih je treba izpolnjevati za opravljanje dejavnosti. Velja pa si je zapomniti, da se lahko npr. obrtno dovoljenje pridobi šele po vpisu v Poslovni register Slovenije.

Bom posloval na več lokacijah? Želim imenovati zastopnika za primer smrti?

Če namerava podjetnik poslovati na več lokacijah, bo ob vpisu navedel tudi podatke o delih (podružnicah), za kar seveda potrebuje naslove in soglasja lastnikov. Če želi, lahko imenuje tudi prokurista oziroma zastopnika za primer smrti, ob podanem predhodnem soglasju te osebe.

FOTO: iStockphotos
FOTO: iStockphotos

Katere dokumente potrebujemo za ustanovitev podjetja?

Za registracijo podjetja potrebujemo tudi nekaj dokumentov, ki si jih moramo pripraviti:

  • osebni dokument,
  • davčno številko,
  • če nismo lastnik objekta, kjer bo poslovni naslov, potrebujemo še overjeno soglasje (so)lastnika. Ta ga mora osebno overiti na AJPES točki SPOT (ob registraciji), sicer pa lahko tudi na upravni enoti ali pri notarju.

Postopek ustanovitve s.p.

Ustanovitev s.p. je danes dokaj preprost brezplačen postopek, ki v Sloveniji poteka prek sistema SPOT (Slovenska poslovna točka). Vse korake za ustanovitev podjetja lahko opravimo:

  • osebno na AJPES točkah SPOT, kjer izkušeni referenti ponujajo vso strokovno podporo in nas vodijo skozi postopek, ali
  • elektronsko na portalu SPOT s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Postopek registracije s.p. na SPOT točki poteka v treh korakih:

  1. prijava v Poslovni register Slovenije (PRS),
  2. prijava na Finančno upravo Republike Slovenije (FURS),
  3. prijava v obvezna socialna zavarovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Vse tri korake lahko opravimo hkrati na enem mestu na SPOT točki AJPES. Če tega ne naredimo, pa je prijavo na FURS in ZZZS treba podati najpozneje v 8 dneh po prijavi oz. vpisu v PRS.

Po oddaji popolne vloge za registracijo s.p. AJPES predvidoma na predlagan datum izda sklep o vpisu. S prejetim sklepom se lahko odpravimo na banko, kjer poskrbimo še za odprtje poslovnega računa. In poslovanje se lahko začne!


Naročnik oglasne vsebine je AJPES