Predstavitvena informacija

Kako izbrati varno naložbo za prihodnost?

Varna naložba v edino perspektivo, ki nam je še ostala – energetska neodvisnost in ohranitev okolja.
Fotografija: Na voljo sta dve obveznici, zelena obveznica PV-Invest 2022–2029 s 4,75-odstotno fiksno obrestno mero in zelena obveznica PV-Invest 2022–2032 s spremenljivo obrestno mero. FOTO: iStock
Odpri galerijo
Na voljo sta dve obveznici, zelena obveznica PV-Invest 2022–2029 s 4,75-odstotno fiksno obrestno mero in zelena obveznica PV-Invest 2022–2032 s spremenljivo obrestno mero. FOTO: iStock

Spoštovane vlagateljice, spoštovani vlagatelji,

samo še do konca meseca sta na voljo donosni zeleni obveznici naše lastnice PV-Invest. Tako kot pri vlaganju v sončne module na sončnih elektrarnah Moje elektrarne v Sloveniji so tudi obveznice PV-Investa varna naložba.

Na voljo sta dve obveznici, zelena obveznica PV-Invest 2022–2029 s 4,75-odstotno fiksno obrestno mero in zelena obveznica PV-Invest 2022–2032 s spremenljivo obrestno mero (trimesečni euribor in trije odstotki na leto; prvo leto 4,75 odstotka).

Vsaka od oblik, vlaganje v sončne module Moje elektrarne in nakup obveznic naše lastnice PV-Invest, ima svoje prednosti, zato predlagamo, da si pred odločitvijo o vlaganju vzamete čas za razmislek ali pa nas pokličete po telefonu za dodatne informacije.

Poleg donosnosti bi seveda želeli poudariti namen, ki je bistvo naše dejavnosti, to je vlaganje v trajnostni razvoj s pridobivanjem čiste elektrike. Že samo Moja elektrarna razbremeni okolje za devet ton in pol ogljikovega dioksida na leto, PV-Invest pa za kar 37 ton.

Drug pomemben vidik pridobivanja električne energije iz sončne je energetska neodvisnost, ki je postala v zadnjem letu odločilen dejavnik za nadaljevanje življenja, kot smo ga bili vajeni v zadnjem obdobju; prispevek Moje elektrarne k energetski neodvisnosti je v tem pogledu 14.300 MWh, PV-Investa pa 84.700 MWh.

PV-Invest je izdal obveznici z namenom pridobivanja finančnih sredstev za nadaljnjo širitev portfelja zelenih elektrarn, na podlagi česar bo lahko dodatno povečal svoj prispevek k okoljsko neoporečni perspektivi življenja.

Ni odveč pripomniti, da elektrarne družbe PV-Invest v povprečju že v prvem letu svojega obratovanja pripomorejo k zmanjšanju tolikšne količine izpustov ogljikovega dioksida, kot ga je proizvedla izdelava posameznih komponent elektrarn.

Vabimo vas, da se nam tudi s tem projektom plemenitenja vaših presežnih finančnih sredstev pridružite pri skrbi za ohranjanje okolja in pridobivanja čiste električne energije.

Primož Tručl, direktor Moje elektrarne

P. S.:

Z izrazom zelena obveznica opisujemo vrednostni papir s predvidenim izplačilom obresti, ki se uporablja za financiranje okoljskih in podnebnih projektov. Izdaja zelenih obveznic podjetju PV-Invest omogoča gradnjo in pridobivanje novih elektrarn za proizvodnjo trajnostne električne energije, ki je izjemno učinkovita, ima zelo dober izkoristek in pušča majhen ekološki odtis.

Družbena odgovornost podjetja PV-Invest

Septembra 2015 je Generalna skupščina Združenih narodov v New Yorku sprejela Agendo 2030 s 17 cilji trajnostnega razvoja.

Teh 17 ciljev vzpostavlja nov univerzalni standard za trajnostni razvoj, katerega cilj je izkoreniniti revščino do leta 2030, odpraviti neenakosti in se na najbolj neposreden način zoperstaviti podnebnim spremembam. Merila in kazalniki, na katerih temeljijo cilji, služijo kot kriteriji za merjenje uspeha trajnostnih podjetij.

Podjetje PV-Invest namenja posebno pozornost temeljem trajnostnega razvoja in stalno stremi k ohranjanju ekološke in socialne pravičnosti.

Z vsako v portfelj dodano fotovoltaično elektrarno se nekoliko približamo ciljem Združenih narodov, med katerimi bi izpostavili cenovno dostopno čisto energijo in varstvo podnebja – ki se jim čutimo še posebej zavezani.


Cilji trajnostnega razvoja iz agende 2030, ki jim PV-Invest namenja še posebno pozornost

Še posebej se čutimo zavezani k vrednotama dostopnosti čiste energije in čistega okolja.


Glavni namen izdaje zelenih obveznic PV-Invest je usmerjen v reševanje okoljske in energetske problematike. FOTO: iStock
Glavni namen izdaje zelenih obveznic PV-Invest je usmerjen v reševanje okoljske in energetske problematike. FOTO: iStock

Ocena trajnosti

Temeljni del filozofije skupine PV-Invest je boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam, zato se že od ustanovitve zavzemamo za donosne naložbe v trajnostne projekte fotovoltaičnih elektrarn.

S pomočjo ocen trajnosti lahko družba kot taka preveri uspešnost posameznih podjetij in projektov glede na predhodno določena okoljska in družbena merila. Te ocene so pomembno merilo za ocenjevanje celostnega in v prihodnost usmerjenega upravljanja podjetij kot tudi za ocenjevanje uspešnosti na področju trajnosti podjetij.

Takšna ocenjevanja so tudi za trajnostno naravnane vlagatelje ključno orodje pri sprejemanju naložbenih odločitev.


V procesu zagotavljanja trajnostne transparentnosti je avstrijska bonitetna agencija rfu družbo PV-Invest večkrat ocenila in preverila glede izpolnjevanja trajnostnih kriterijev. Leta 2022 je družba PV-Invest prejela odličen rezultat z oceno »ab« in z oznako »rfu kvalificiran«.

»Glede trajnosti se družba PV-Invest uvršča visoko nad povprečje – tako v primerjavi z avstrijskimi podjetji, ki kotirajo na borzi, kot tudi v primerjavi s člani indeksa trajnostnega razvoja VÖNIX na Dunajski borzi.«

 


 


Pomembne informacije

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

NAMEN

tega besedila je izključno oglaševanje javne ponudbe vrednostnih papirjev družbe PV-Invest GmbH, FN 331809f, Lakeside B07, A 9020 Celovec (v nadaljevanju izdajatelj ali družba).

To besedilo ni niti prospekt niti ponudba vrednostnih papirjev ali vabilo k oddaji ponudbe, niti ni osebno priporočilo za vrednostne papirje izdajatelja. Ponudbo vrednostnih papirjev izdajatelja sestavljajo izključno osnovni prospekt (v nadaljevanju prospekt), ki ga je odobril luksemburški organ za finančni nadzor (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF), in pripadajoči končni pogoji za vsako posamezno izdajo vrednostnih papirjev (v nadaljevanju končni pogoji).

OBVESTILO

v skladu s 4. odstavkom avstrijskega zakona o kapitalskih trgih KMG (Kapitalmarktgesetz)

Prospekt je izdajatelj v skladu z zakonskimi zahtevami objavil na svoji spletni strani v razdelku Investor Relations, brezplačno pa je na voljo tudi na sedežu družbe PV-Invest GmbH, Lakeside B07, A-9020 Celovec, v običajnem delovnem času družbe.

OPOZORILO

Vlagatelji morajo svojo odločitev o naložbi sprejeti izključno na podlagi javno objavljenega prospekta, ki ga je odobril luksemburški finančni nadzorni organ CSSF, in končnih pogojev, ki veljajo za posamezno izdajo. Vlagatelji se morajo pri sprejemanju naložbene odločitve zanašati izključno na lastno oceno družbe in vrednostnih papirjev, ki jih izda družba, vključno z njihovimi prednostmi in tveganji, povezanimi z naložbo v vrednostne papirje. Vlaganje v vrednostne papirje družbe vključuje pomembna tveganja, vključno z delno ali popolno izgubo vloženega kapitala in tveganjem, da naložba ne bo prinesla nobenega donosa. Poleg tega ta naložba ne spada med naložbe, za katere bi bilo zakonsko zagotovljeno jamstvo in odškodnine za vlagatelje. Vlagatelji se morajo pred svojo odločitvijo o naložbi podrobno seznaniti s priložnostmi in tveganji, ki jih prinašajo ti vrednostni papirji, ter po potrebi poiskati tudi pravni ali davčni nasvet. Pri tem naj bodo še posebej pozorni na tveganja, ki so v prospektu navedena od strani 20 naprej.

DODATNA POJASNILA

Vsi zainteresirani kupci obveznic PV-Invest (zelena obveznica PV-Invest 2022-2029 s fiksno obrestno mero in zelena obveznica PV-Invest 2022-2032 s spremenljivo obrestno mero) lahko opravijo sprejem obveznic na trgovalni račun pri bankah in borznoposredniških družbah, med katerimi je tudi Nova KBM d. d., informacije o prenosu obveznic lahko dobite tudi na telefonski številki 02 2292081 in po elektronski pošti sib@nkbm.si. Pogoj za nakup obveznic je odprt trgovalni račun za vrednostne papirje pri eni od slovenskih bank ali borznoposredniških družb; če trgovalnega računa še nimate, ga lahko odprete pri bankah in borznoposredniških družbah, med katerimi je tudi Nova KBM d. d. Kupci obveznic, ki so vešči spletnega poslovanja, lahko nakup opravijo tudi sami neposredno na naslovu www.mojaelektrarna.com.

Prospekt je objavljen na spletni strani izdajatelja obveznic PV-Invest GmbH. Predstavitev izdanih obveznic je na voljo na spletni strani podjetja Moja elektrarna d. o. o. na povezavi www.mojaelektrarna.com, v fizični obliki pa na sedežih obeh podjetij, PV-Invest GmbH, Lakeside B07, A-9020 Celovec, in Moja elektrarna d. o. o., Partizanska cesta 5, 2000 Maribor. Zainteresiranim vlagateljem lahko pošljemo predstavitev obveznic tudi po elektronski ali navadni pošti. Izdani sta dve obveznici, zelena obveznica PV-Invest 2022-2029 s fiksno obrestno mero in zelena obveznica PV-Invest 2022-2032 s spremenljivo obrestno mero. Obseg emisije pri vsaki obveznici znaša 10.000.000 EUR. Zapadlost prve je 30. 11. 2029, druge pa 30. 11. 2032. Obrestna mera pri prvi je 4,75 % letno, pri drugi pa 3-mesečni euribor + 3 % letno (prvo leto 4,75 %). Če javna ponudba ne bo predčasno zaključena, traja vpisno obdobje do 28. 2. 2023. Datum izdaje: 30. 11. 2022. Obveznice kotirajo na Dunajski borzi. Plačilno mesto: Baader Bank AG.

PROSPEKT in KONČNI POGOJI

Prospekt, ki ga je 14. oktobra 2022 potrdil luksemburški nadzorni organ za finančne trge Commission de Surveillance du Secteur Financier CSSF in o katerem so bili uradno obveščeni avstrijski zvezni organ za finančni nadzor BaFin, avstrijski zvezni organ za nadzor finančnih storitev FMA in slovenski organ ATVP, ter z njim povezani končni pogoji in povzetka specifikacij so vam na voljo na spodnjih povezavah

Naročnik oglasne vsebine je Moja elektrarna d.o.o.