Predstavitvena informacija

Poziv k oddaji ponudb za nakup nepremičnine

Na prodaj je nepremičnina Vila Jadranska cesta 29 v Ankaranu
Fotografija: Nepremičnina, ki se prodaja, je v naravi parcela površine 5592 m2. FOTO: Ivan-balvan Getty Images/istockphoto
Odpri galerijo
Nepremičnina, ki se prodaja, je v naravi parcela površine 5592 m2. FOTO: Ivan-balvan Getty Images/istockphoto

Razpisovalec Adriafin, d. o. o., Vojkovo nabrežje 30, 6000 Koper, matična številka 1857606, objavlja poziv vsem zainteresiranim pravnim in fizičnim osebam za oddajo ponudb za nakup nepremičnine Vila Jadranska cesta 29, na naslovu Jadranska cesta 29, 6280 Ankaran, parcela št.779/4, k. o. 2593 – Oltra.

Nepremičnina je v naravi parcela površine 5592 m2. Na parceli je stavba št. 1033 – enostanovanjska stavba, vpisana v kataster stavb, zgrajena l. 1923, z dvema etažama, površina zemljišča pod stavbo je 124 m2. Predmetna parcela je v obalnem pasu ankaranskega polotoka, med turističnim kompleksom Adria in zdravstvenim kompleksom Valdoltra, na naslovu Jadranska cesta 29, 6280 Ankaran.
 

Obstoječi objekt je priključen na naslednjo komunalno infrastrukturo:

-    električno omrežje
-    vodovod
-    kanalizacijsko omrežje
-    cestno omrežje

Obstoječi objekt ima gabarit cca 14 x 14 m. Stavba 1033 ima dve etaži, površine na terenu cca 124 m2. Objekt je bil zgrajen po podatkih iz evidence GURS leta 1923. Stavba je slabo vzdrževana, a v funkciji, statično stabilna, streha in stavbni ovoj sta zaključena.

Zunanja ureditev stavbe opravlja osnovno funkcijo, vendar nima dodane vrednosti in je potrebna temeljite obnove.
Objekt je opredeljen kot stanovanjska stavba. Katastrski vpis je urejen.

Stavba je vpisana kot kulturna dediščina z evidenčno št. 17059.

Ponudnik v ponudbi navede ceno, ki jo je pripravljen plačati za nakup nepremičnine. 
 

Drugi pogoji: 

a) Nepremičnina Vila Jadranska cesta 29 se prodaja po sistemu videno – kupljeno. Dokumentacija, ki se nanaša na nepremičnino, je na voljo na sedežu družbe Adriafin, d. o. o.

b) Predpisane dajatve, stroške zemljiškoknjižnega prepisa in druge stroške, povezane s prodajo, plača kupec.

c) Pri izbiri najugodnejšega ponudnika na podlagi tega poziva za oddajo ponudb za nakup nepremičnine Vila Jadranska cesta 29 se upošteva najvišja cena. 

d) Pred sklenitvijo pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom razpisovalec ponudi nepremičnino v nakup občini Ankaran v okviru njene predkupne pravice na podlagi istih pogojev, kot bi jo prodal najugodnejšemu oz. izbranemu ponudniku.

e) Razpisovalec sklene z izbranim ponudnikom pogodbo o nakupu nepremičnine v primeru, da se občina Ankaran ne odloči za nakup v 30 dneh pod istimi pogoji, kot bi jo prodal izbranemu ponudniku, in če občina Ankaran v tem roku ne plača kupnine.

f) Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine v 8 dneh, potem ko je bil pisno obveščen, da občina Ankaran ni izkoristila svoje predkupne pravice, se šteje, da odstopa od namere skleniti pogodbo. V tem primeru se plačana varščina izbranemu ponudniku ne vrača. Če ponudnik po sklenjeni pogodbi ne plača kupnine skladno z določili pogodbe, se šteje, da je pogodba razvezana. V tem primeru se plačana varščina izbranemu ponudniku ne vrača.

g) Razpisovalec si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika, ne da bi za to moral navajati razloge. 

h) Zaradi resnosti ponudbe morajo ponudniki položiti varščino v višini 5000,00 EUR na transakcijski račun, št. SI56 1010 0003 7555 970, pri Banki Intesa Sanpaolo d. d. in potrdilo o njenem plačilu priložiti ponudbi. Položena varščina se všteje v kupnino in se ne obrestuje. Neizbranim ponudnikom se vrne neobrestovana v roku, kakor je opredeljen v nadaljevanju tega razpisa.

i) Ogled nepremičnine Vila Jadranska cesta 29 je možen po predhodnem dogovoru. Odgovorna oseba za oglede in dodatne informacije je Bojan Babič, direktor družbe, ki je dosegljiv na telefonski številki 05 7312200 ali na elektronskem naslovu bojan.babic@luka-kp.si. 

Ponudba se pošlje na naslov: Adriafin, d. o. o., Vojkovo nabrežje 30, 6000 Koper, Slovenija, do 19. 2. 2021. Razpisovalec v 20 dneh od izteka roka za oddajo ponudb pregleda ponudbe in opravi morebitne pogovore z najugodnejšimi ponudniki. V sedmih dneh po poteku 20-dnevnega roka za pregled ponudb in morebitne pogovore izbranega ponudnika pisno obvesti o poteku izbora. V istem roku druge ponudnike obvesti, da niso bili izbrani, in jim vrne položeno varščino. Če razpisovalec ne izbere nobenega ponudnika, obvesti vse ponudnike o nastali okoliščini in jim vrne položeno varščino. 

Iz tehtnih razlogov lahko razpisovalec 20-dnevni rok za pregled ponudb in morebitne pogovore podaljša in o tem obvesti vse ponudnike. Šteje se, da je tehtni razlog katerikoli razlog, ki je kakorkoli povezan z izvedbo posla, ki je predmet tega poziva za oddajo ponudb za nakup nepremičnin, četudi ni neposredno povezan s pregledom ponudb ali morebitnimi pogovori. Adriafin, d. o. o.