Katere so najpomembnejše pravice starejših v sistemu socialnega varstva?

Odgovarjajo z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Fotografija: Karikatura Marko Kočevar
Odpri galerijo
Karikatura Marko Kočevar

Katere so najpomembnejše pravice v sistemu socialnega varstva, ki pripadajo starejšim?

To so varstveni dodatek, denarna socialna pomoč, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, izredna denarna pomoč, pogrebnina in posmrtnina ter oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev. Če upravičenec do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujno potrebuje pomoč druge osebe in ne prejema dodatka za tujo nego in pomoč po drugih predpisih, je lahko upravičen tudi do dodatka za tujo nego in pomoč.

Varstveni dodatek so sredstva, namenjena plačilu življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem obdobju, kot so stroški z vzdrževanjem stanovanja in nadomeščanjem trajnih potrošnih dobrin, in niso stroški za zagotavljanje minimalnih življenjskih potreb?

Tako je, saj so upravičenci do varstvenega dodatka osebe, ki so ali trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za delo ali starejše od 63 (ženske) oziroma 65 let (moški), ki niso delovno aktivne in njihov dohodek ne presega zakonsko določene meje (za samsko osebo je meja trenutno 591,20 evra). Do varstvenega dodatka niso upravičene osebe, ki so vključene v celodnevno institucionalno varstvo, na primer v dom za starejše.

Kdaj zaprositi za denarno socialno pomoč?

Ko nimate dovolj sredstev za preživetje (ste na primer samska oseba in vaša pokojnina ne presega 402,18 evra), nimate premoženja in prihrankov, ki bi vam omogočali preživetje, ali si ne morete zagotoviti preživetja s pravicami iz zavarovanja in z dohodki iz premoženja (na primer najemnino).

Prejemanje denarne socialne pomoči je neposredno povezano tudi s pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje?

Upravičencu do denarne socialne pomoči, ki ni zavarovan iz drugega naslova (na primer iz naslova prejemanja pokojnine), se avtomatično dodeli tudi pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Dodeli se za enako obdobje kot denarna socialna pomoč.

FOTO Dejan Javornik
FOTO Dejan Javornik

Izredna denarna socialna pomoč pa je namenjena plačilu izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom posameznika ali družine ni mogoče pokriti?

Tako je. Dodeli se v obliki enkratnega zneska ali za enako obdobje kot denarna socialna pomoč. Višina je zakonsko omejena (mesečno in za koledarsko leto). Trenutno znaša največ 402,18 evra na mesec oziroma 2.010,90 evra za koledarsko leto za samsko, delovno neaktivno osebo ali največ 1.105,99 evra na mesec oziroma 5.529,95 evra za koledarsko leto za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in starši brez zaposlitve. Prejemnik je dolžan predložiti dokazilo o namenski porabi v zakonsko določenem roku, pomoč pa mora porabiti v 30 dneh od prejema.

Kakšna je razlika med pogrebnino in posmrtnino?

Obe pravici sta namenjeni finančni pomoči zakonsko določenim družinskim članom umrlega (na primer zakoncu, bratu, nečaku, vnuku), ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali z dohodkom ne presegajo zakonsko določene meje.

Posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči družinskim članom umrlega, v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka (trenutno 402,18 evra). Pogrebnina pa je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba v Republiki Sloveniji v višini dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka (trenutno 804,36 evra), vendar ne več, kot znašajo stroški pogreba. Pravico uveljavlja družinski član pokojnika.

Kdaj uveljavljati oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev?

Če ste v celodnevnem institucionalnem varstvu, na primer v domu za starejše, in sami oziroma vaši zavezanci ne zmorejo plačila oskrbnine.

Kje se oddajo vloge za te pravice?

Na pristojnem centru za socialno delo, kjer je na voljo tudi več informacij.

Komentarji: