Predstavitvena informacija

Novi finančni podatki in bonitetne ocene AJPES že na voljo

AJPES je javno objavil letna poročila za leto 2017, pripisane so nove bonitetne ocene S.BON za slovenske gospodarske družbe, finančni podatki pa so vključeni tudi v analitično orodje Fi=Po Finančni pomočnik.
 
Fotografija: FOTO: Ajpes/
Odpri galerijo
FOTO: Ajpes/

Visoka rast prihodkov, v ospredju izvoz

Slovenske gospodarske družbe so tudi v letu 2017 poslovale dobro, povečale so število zaposlenih, prihodke, neto dodano vrednost in neto čisti dobiček. Čisti prihodki od prodaje so se povečali za 13,4 %. Generator povečanja čistih prihodkov od prodaje je bil ponovno izvoz na trg EU, kjer je bila dosežena 19,4 % rast, na trgu zunaj EU pa 15,8 %. Gospodarski optimizem in rast plač sta prispevala tudi k izboljšanju domačega povpraševanja, tako so družbe na domačem trgu dosegle 11,2 % rast čistih prihodkov od prodaje proizvodov in storitev. Neto čisti dobiček poslovnega leta se je povečal za 15,1 % glede na leto 2016, tako je donosnost lastniškega kapitala znašala 8,3 %.
 
Napoved za leto 2018

Bonitetne ocene AJPES izražajo kreditno tveganje oz. verjetnost, da bo šel določen poslovni subjekt v enem letu v stečaj oziroma ga bo doletela prisilna poravnava ali prisilna likvidacija. Poslovni subjekti so po modelu S.BON AJPES razvrščeni v 10 bonitetnih razredov s pripadajočimi ocenami od SB1 (najboljša) do SB10 (najslabša) – višja ko je ocena, večja je verjetnost za neplačilo oz. insolvenčni dogodek.
 
Pozitivni trendi pri poslovanju poslovnih subjektov se kažejo tudi v bonitetnih ocenah, pripisanih za leto 2018. Znižanje verjetnosti za insolventnost je najbolj izrazito pri gospodarskih družbah, ki delujejo v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih in v dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki. Pomembni pozitivni premiki so zaznani tudi v dejavnostih poslovanje z nepremičninami in oskrba z električno energijo, plinom in paro.
 
Izrazito negativni trendi pri poslovanju so v povprečju najbolj intenzivno zaznani pri gospodarskih družbah v dejavnostih zdravstvo in socialno varstvo ter izobraževanje. Manj intenzivni, a še vedno nadpovprečno negativni trendi so zaznani pri gospodarskih družbah v gostinstvu ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih.
 
Izstopajoči gospodarski sektorji

Največji delež dobrih bonitetnih ocen (od SB1 do SB4) je za leto 2018 pripisanih gospodarskim družbam, ki imajo kot glavno dejavnost poslovanja opredeljeno pravno in računovodsko dejavnost, socialno varstvo z nastanitvijo in zdravstvo – v teh dejavnostih je dobro ocenjenih več kot 75 % gospodarskih družb. Sledijo družbe z dejavnostjo zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, ravnanje z odplakami, zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, računalniško programiranje in svetovanje ter dejavnostjo druge raznovrstne predelovalne dejavnosti, kjer je delež dobro ocenjenih v intervalu med 65 % in 75 %. Pri teh gospodarskih družbah je v letu 2018 pričakovati bistveno manjšo pojavnost insolventnosti, kot to velja za povprečje slovenskega gospodarstva.
 
Kje lahko pričakujete težave?

Pogosteje se lahko večje težave pri poslovanju in insolventnost pojavijo pri gospodarskih družbah, ki jih je AJPES ocenil z ocenami med SB8 in SB10. Med njimi izstopajo družbe iz dejavnosti zračni promet, storitve za rudarstvo, proizvodnja drugih vozil in plovil ter dejavnosti finančnih storitev razen zavarovalništva in pokojninskih skladov, saj je med njimi delež slabih bonitetnih ocen višji od 30 %. Med 20 % in 25 % slabih ocen je pripisanih družbam iz dejavnosti strežbe jedi in pijač, radijska in televizijska dejavnost, proizvodnja tekstilij, kmetijska proizvodnja in lov ter z njimi povezane storitve ter ribištvo in gojenje vodnih organizmov.
 
Finančni podatki vključeni tudi v novi Fi=Po

Finančni podatki za leto 2017 so vključeni tudi v novi Fi=Po Finančni pomočnik, analitično orodje, ki na enem mestu združuje vse, kar morate vedeti o poslovanju slovenskih poslovnih subjektov.
 
Preverjajte podatke na trdnih temeljih, pri uradnem viru podatkov.