Popovič odšel, njegovi »posli« ostajajo

Nenavadna sosledja: Občina Koper je najprej uredila komunalno infrastrukturo in omogočila komercialno gradnjo hišnemu gradbincu.
Fotografija: Dolgoletni hišni gradbinec koprske občine, družba Grafist, gradi na prestižnem območju s pogledom na Koprski zaliv več enostanovanjskih hiš. Gradnje brez predhodne dobre volje občine verjetno ne bi bilo. FOTO: dokumentacija Dela
Odpri galerijo
Dolgoletni hišni gradbinec koprske občine, družba Grafist, gradi na prestižnem območju s pogledom na Koprski zaliv več enostanovanjskih hiš. Gradnje brez predhodne dobre volje občine verjetno ne bi bilo. FOTO: dokumentacija Dela

Pod razvpitim stanovanjskim naseljem Nokturno, ki je po stečaju družbe GPG inženiring končal v rokah slabe banke, raste novo naselje. Dolgoletni hišni gradbinec koprske občine, družba Grafist, gradi na prestižnem območju s pogledom na Koprski zaliv več enostanovanjskih hiš.

Primer je zanimiv, ker nakazuje usklajeno delovanje občine in omenjenega gradbenega podjetja. Veljavni akti na tem območju, kjer Grafist zdaj gradi enostanovanjske hiše, namreč dovoljujejo le vzdrževalna dela, dozidavo in nadzidavo na objektih in napravah, le izjemoma je tam mogoča gradnja enostanovanjskih stavb. Pa še to pod pogojem, da je za stavbo zagotovljena vsa komunalna infrastruktura in da načrtovana gradnja ne bo ovirala celovitega urejanja obravnavanega območja. Izpolnjevanje teh pogojev ugotavlja in s soglasjem potrdi občinski urad, pristojen za prostor.
 

Občina po gradbeno dovoljenje prva …


In tu se zgodba začne. Mestna občina Koper je poleti leta 2016, razkrivajo dokumenti, ki smo jih pridobili, na pristojno upravno enoto vložila vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo komunalne infrastrukture na območju pod naseljem Nokturno. Upravna enota je spomladi leta 2017 občini gradbeno dovoljenje tudi izdala, in sicer za gradnjo komunalne infrastrukture – ceste, vodovoda, cevovoda za odpadno fekalno in meteorno vodo, kabelske kanalizacije, elektroenergetskih vodov in javne razsvetljave. Pri tem ni nepomemben podatek, da se za gradnjo gospodarske javne infrastrukture komunalni prispevek ne plača. Izvajalec del je bil Grafist, ki je po aplikaciji protikorupcijske komisije od koprske občine prejel več kot 33 milijonov evrov plačil za storitve, kot razvpiti občinski hišni gradbinec pa je v obdobju županovanja Borisa Popoviča delal tudi v projektih več krajevnih skupnostih ter za koprske javne zavode, Rižanski vodovod in lokalno komunalno podjetje.

Na tabli ob gradbišču je mogoče prebrati, da je investitor v komunalno infrastrukturo Mestna občina Koper.   FOTO dokumentacija Dela
Na tabli ob gradbišču je mogoče prebrati, da je investitor v komunalno infrastrukturo Mestna občina Koper.   FOTO dokumentacija Dela

 

… le malo pozneje sledi Grafist


Na upravno enoto je nato jeseni istega leta priromala še vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za (novo)gradnjo enostanovanjskih objektov na območju pod Nokturnom na parcelah, ki so v lasti Grafista. Avgusta lani so bila izdana gradbena dovoljenja, gradbena dela se izvajajo. Upravna enota je v postopku izdaje ugotovila, da del predvidenih objektov leži na kmetijskem zemljišču. Za 180 kvadratnih metrov parcele, katere namembnost je bila le raba za ekstenzivne oziroma travniške sadovnjake, ne pa gradnja, so Grafistu odmerili nadomestilo zaradi spremembe namembnosti. Nadomestilo znaša 722 evrov. Namensko rabo zemljišča je mogoče doseči le s spremembo občinskega prostorskega akta."Vse je skladno z zakonodajo,« odgovarja na vprašanje, ali je delovanje usklajeno z občino, ki mu je očitno omogočila profitno gradnjo na tem območju, 75-odstotni lastnik Grafista Ante Guberac. Dodaja, da je vesel, da v šestnajstih letih sodelovanja njegovega podjetja z občino, ko jo je vodil Boris Popovič, pri pregledanih poslih nobena revizija in tudi policija ni ugotovila spornosti. »Nič ni bilo spornega, vse smo delali transparentno, tudi prihajajočih ugotovitev nadzornega odbora se ne bojim,« dodaja Guberac. Parcele, na katerih gradi hiše, za katere je po njegovih besedah precej zanimanja kupcev, je kupil od koprske občine, kjer pravijo, da je bila zadnja leta raba teh nepozidanih zemljišč dejansko kmetijska. »Po namembnosti pa so bile te parcele vedno stavbne in jih je kot takšne občina na dražbi tudi prodala,« dodajajo.

<strong>Anto Guberac</strong> zatrjuje, da je vse skladno z zakonodajo.
Anto Guberac zatrjuje, da je vse skladno z zakonodajo.


Na občini še pojasnjujejo, da je Grafist v primeru gradnje pod Nokturnom tudi dejanski investitor gradnje komunalne infrastrukture, ne glede na to, da je tudi na tabli ob gradbišču kot investitor navedena občina. »Zakonodaja predvideva, da občina kot lastnica komunalne infrastrukture, na območjih, predvidenih za gradnjo, ki še niso komunalno opremljena, z dejanskim investitorjem naložbe lahko sklene pogodbo, po kateri investitor (v tem primeru Grafist) območje v delu oziroma celoti komunalno opremi. Po izgradnji infrastrukturo preda občini, vložena sredstva pa se poračunajo v obračunu komunalnega prispevka,« so odgovorili z občine. Na dodatno vprašanje, komu še so morda omogočili komercialno gradnjo objektov za trg na opisani način, odgovora nismo dobili, bilo pa naj bi »takšnih primerov kar nekaj«. Prav tako ni odgovora, kdo se je z Grafistom za kritje stroškov gradnje komunalne infrastrukture dogovoril, kdo je sprejel ustrezen sklep in kdo ga je podpisal.
 

Prve ugotovitve nadzornikov znane kmalu


Novi nadzorni odbor občine bo po naših informacijah v dveh tednih sicer predstavil prve ugotovitve o pregledu menjalnih pogodb za zemljišča v letih 2016, 2017, 2018; po naših informacijah so pri pregledu ugotovili kar nekaj poslov, ki so bili izvedeni v škodo občine. Nadzorni odbor bo pregledal tudi več svetovalnih pogodb, evidence vodenja javne komunalne infrastrukture ter evidence koncesijskih pogodb in njihovega izvajanja​.

Komentarji: