Računsko sodišče ošvrknilo Mlinotest zaradi nakupa delnic Mlinotesta

Občina Ajdovščina pred nakupom delnic Mlinotesta pridobila študijo o utemeljenosti občinskega interesa.
Fotografija:  FOTO:MAVRIC PIVK/DELO
Odpri galerijo
 FOTO:MAVRIC PIVK/DELO

Občina Ajdovščina pri pridobitvi kapitalske naložbe v Mlinotestu ni ravnala v skladu s predpisi, zato ji je računsko sodišče izreklo negativno mnenje. Občina namreč ni zaščitila občinskih interesov. Računsko sodišče je občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo odzivnega poročila, saj je že izvedla popravljalne ukrepe.

Računsko sodišče je pregledalo poslovanje občine v obdobju od začetka leta 2014 do konca leta 2016. V tem času je namreč občina pridobila 6,2-odstotni delež v Mlinotestu ki ga je kupila od družbe Vipa nepremičnine, pri tem pa je sodelovala z družbo Mlino. Ko so konec leta 2017 ocenili, da družbi več ne grozi sovražni prevzem, so omenjeni delež sicer prodali družbi Mlino za 1,02 milijona evrov.

»Glede pravilnosti poslovanja Občine Ajdovščina pri pridobitvi kapitalske naložbe v Mlinotestu je računsko sodišče ocenilo, da je bilo v pomembnem neskladju s predpisi, zato je občini izreklo negativno mnenje,« je računsko sodišče zapisalo v danes objavljenem revizijskem poročilu.

Pri preverjanju učinkovitosti poslovanja občine o ravnanju s to kapitalsko naložbo na področju načrtovanja, izvajanja, spremljanja in nadziranja naložbene politike pa je računsko sodišče presodilo, da je bila občina delno učinkovita.
Občina namreč ni sprejela strategije upravljanja s kapitalskimi naložbami in ni določila ciljev in načinov doseganja ciljev upravljanja s kapitalskimi naložbami ter niti kaj namerava z naložbami, ko bodo cilji doseženi. Ne glede na odsotnost omenjene strategije pa je Občina Ajdovščina pred nakupom delnic Mlinotesta pridobila študijo o utemeljenosti občinskega interesa, ki je izkazovala ekonomsko upravičenost naložbe.
 

Neutemeljeno

Ajdovska občina poudarja, da je očitek računskega sodišča neutemeljen. Ob tem se sklicuje na zakon o javnih financah, ki v enem izmed členov določa, da se občinski svet lahko odloči za nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za nakup zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem ščitijo občinski interesi. »Ker je občina je v zvezi z nakupom te naložbe spoštovala določila vseh predpisov,  ki urejajo to področje, po našem prepričanju Računsko sodišče v tem mnenju postavlja za tovrstne nakupe pogoje, ki ne spadajo v obseg določil zakona in drugih predpisov, ampak ta določila nedopustno presegajo, saj določajo več in drugače, kot je določeno v zakonu.« Lokalna skupnost je decembra začela postopek, v katerem naj Državni zbor poda razlago omenjenega člena: »Računsko sodišče žal ni počakalo na mnenje najvišjega zakonodajnega telesa.«
 
Občina Ajdovščina za nameček trdi, da je nakup delnic Mlinotesta celo presegel namen oziroma pričakovanja, s tem ko je družba ostala v mestu in v domačem lastništvu. Izpostavlja pa tudi, da je nakup delnic opravila pol leta, preden je računsko sodišče glede tovrstnih naložb izdalo mnenje o javnofinančnem vprašanju glede pridobivanja kapitalskih naložb države in občin: »Zato bi sodišče moralo presojati o pravilnosti poslovanja občine po predpisih in usmeritvah, ki so veljali na dan nakupa teh delnic.«

Komentarji: